GDPR

INFORMACE PRO SMLUVNÍ PARTNERY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace pro smluvní partnery a zákazníky o zpracování osobních údajů.

Informace pro smluvní partnery a zákazníky o zpracování osobních údajů.

Společnost Mikroelektronika spol. s r.o., IČ: 150 29 221, se sídlem Dráby 849, 566 01 Vysoké Mýto, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 576  (dále jen „Mikroelektronika“ nebo „správce”) tímto z pozice správce osobních údajů informuje smluvního partnera, je-li fyzickou osobou, jako subjekt údajů, o tom, že:

Z důvodu plnění právních povinností správce budou zpracovávány tyto osobní údaje smluvního partnera:

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, rozsah a předmět plnění, případně další povinné údaje dle příslušných právních předpisů

Tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění povinností, které Mikroelektronice vyplývají z příslušných právních předpisů (např. v oblasti vedení účetnictví). Osobní údaje mohou být správcem předávány třetím stranám, zejména státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů správci povinnost osobní údaje předat. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností, které se vztahují na Mikroelektroniku.

Z důvodu plnění smlouvy, jejíž sml. stranou je smluvní partner, budou zpracovávány tyto osobní údaje:

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení

Tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění smlouvy, tj. uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících správci ze smlouvy. Osobní údaje smluvních partnerů mohou být předávány jiným smluvním partnerům Mikroelektroniky, např. přepravním společnostem z důvodu doručení zboží. Mikroelektronika zpracovává po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je smluvní partner, osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z důvodu uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti za vady. Tyto osobní údaje budou zpracovávány rovněž z důvodu provedení potřebných opatření před uzavřením smlouvy na žádost potencionálního smluvního partnera. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely jednání o uzavření smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány do doby, než dojde k ukončení jednání o uzavření smlouvy.

Z důvodu oprávněných zájmů správce budou zpracovávány tyto osobní údaje smluvního partnera:

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo

Tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem možného oslovení smluvního partnera, s nímž již byla uzavřena smlouva, s nabídkou na uzavření nové smlouvy s Mikroelektronikou. Osobní údaje smluvního partnera budou zpracovávány pro tyto účely po dobu 5-ti let ode dne uzavření poslední smlouvy s tímto smluvním partnerem.

Správce informuje o tom, že je-li smluvním partnerem právnická osoba, bude zpracovávat osobní údaje fyzické osoby jednající v konkrétních případech jménem této právnické osoby, a to z důvodů výše uvedených a v rozsahu jméno a příjmení, pracovní pozice, případně e-mailová adresa a telefonní číslo.

Správce si dovoluje informovat smluvního partnera, že jeho výše uvedené osobní údaje mohou být jménem správce zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce apod.). Správce sdělí smluvnímu partnerovi na požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje předány.

Zpracování získaných osobních údajů všech smluvních partnerů Mikroelektroniky probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“).

Smluvní partner je oprávněn požadovat po Mikroelektronice přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má smluvní partner právo na přenositelnost osobních údajů. Smluvní partner může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Smluvní partner může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou smluvnímu partnerovi zodpovězeny telefonicky na tel. č. ………………………. nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese …………………………………….

V případě pochybností o dodržování povinností správce se může smluvní partner obrátit na Mikroelektroniku na tel. č. ………………………….. nebo e-mailové adrese …………………………………… a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tímto byl smluvní partner seznámen se svými právy, která mu vyplývají ze zákona a nařízení a byl informován o tom, jaké osobní údaje, pro jaké účely a po jakou dobu budou správcem zpracovávány.Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.